EDUKIMI FINANCIAR: Çka është Grejs-periudha gjatë kthimit të kredisë?

Grejs-periudha (periudha e mospagimit) është periudha kur paratë janë në dispozicion të huamarrësit (klientit bankar), por shlyerja e kredisë ende nuk ka filluar.

Ndryshe kjo mund të quhet edhe si koha ‘pushimit’ të pagesës së kredisë.

Është me rëndësi për klientët bankar që të specifikohet në kontratë, nëse ngarkohet interesi gjatë Grejs periudhës.

Burimi: BQK

Lini një koment!