Ballina Databaza e Punimeve

Databaza e Punimeve

Kandidati: Tema: Niveli: Mentori: Viti: Universiteti / Kolegji:
Eduard Nikollaj Resurset natyrore si faktor i zhvillimit në komunën e klinës me theks të posaqëm aktivizimi i boksititBachelor Prof.But Dedaj 2017 Universiteti i Prishtinës
Emir Hoti Strategjia e rritjes se të hyrave nga tatimi në pronë në komunen e PodujevësBachelor Prof.Sejdi Rexhepi 2017 Universiteti i Prishtinës
Drilon Hamza Konteksti i burimeve në mjedisin biznesorBachelor Prof.Nagip Skenderi 2017 Universiteti i Prishtinës
Adelina Qerimi Karakteristikat e orientimeve në dizajnBachelor Prof.Meleke Behluli 2017 Universiteti i Prishtinës
Fëllënza Blakaj Roli I NVM-ve në zhvillimin ekonomikBachelor Prof.Nagip Skenderi 2017 Universiteti i Prishtinës
Atdhe Shishani Buxheti i Komunës së Drenasit për periudhën 2012-2016Bachelor Prof.Drita Konxheli 2017 Universiteti i Prishtinës
Faruk Azemi Vlerësimi i Performansës - Rast studimi: Punëtorët e shërbimit korrektues të KosovësBachelor Prof.Ymer Havolli 2017 Universiteti i Prishtinës
Almedina Raqipi Regresioni dhe korrelacioni i thjeshtë linearBachelor Prof.Ajet Ahmeti 2017 Universiteti i Prishtinës
Blina Bakalli Kontabiliteti i Aseteve FikseBachelor Prof.Skender Ahmeti 2017 Universiteti i Prishtinës
Egzona Buzuku Përpilimi i pasqyrave financiare sipas standardeve ndërkombëtare të raportimit financiarBachelor Prof.Skender Ahmeti 2016 Universiteti i Prishtinës
Blendi Kilaj Strategjitë e Marketingut në kompaninë Mati ComBachelor Prof.Nail Reshidi 2017 Universiteti i Prishtinës
Fationa Rexha Parimet TatimoreBachelor Prof.Drita Konxheli 2016 Universiteti i Prishtinës
Genc Qorri Ndikimi i politikës fiskale në zhvillimin ekonomikBachelor Prof.Nagip Skenderi 2017 Universiteti i Prishtinës
Flamur Zhinipotoku Vlerësimi i Performancës si Indikator Kyq në Sukses të OrganizatësBachelor Prof.Ymer Havolli 2017 Universiteti i Prishtinës
Donika Markaj “TEKNOLOGJIA INFORMATIKE DHE RËNDËSIA E SISTEMEVE ELEKTRONIKE NË MENAXHIM” (Rast studimi: Sistemi Elektronik për Menaxhimin e Studentëve - SEMS)Master Dr.Afërdita Berisha-Shaqiri 2017 Universiteti i Prishtinës
Firdese Svarqa INVESTIMET NË ARSIMIN E LARTË SI POLITIKË MAKROEKONOMIKE NË ZVOGËLIMIN E PAPUNËSISËMaster Dr.But Dedaj 2018 Universiteti i Prishtinës
Andora Berisha Ndikimi i strukturës së degëve të industrisë, në zhvillimin ekonomik të Kosovës – Industria e përpunimit të ushqimit dhe druritMaster Dr.Sinan Ademaj 2017 Universiteti i Prishtinës
Blerta Tershnjaku TEKNOLOGJIA INFORMATIKE DHE PLANIFIKIMI I PROJEKTEVEMaster Dr.Afërdita Berisha 2016 Universiteti i Prishtinës
Remzi Gashani POLITIKA FISKALE NË KOSOVË DHE KRAHASIMI ME VENDET E RAJONIT DHE TË BE- sëMaster Dr.Gazmend Qorraj 2016 Universiteti i Prishtinës
Dafina Imeri EFEKTET E TRAJNIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE, RAST STUDIMI: DREJTORIA PËR GJEODEZI, KADASTER DHE PRONË NË REGJIONIN E MITROVICËSMaster Dr.Ymer havolli 2017 Universiteti i Prishtinës
Selman Kelmendi HARMONIZIMI I BAZËS LIGJORE NË FUNKSIONET MENAXHERIALE NË SHËNDETËSINË KOSOVAREMaster Dr.Armand Krasniqi 2018 Universiteti i Prishtinës
Fitim Raci ROLI I SHPENZIMENVE OPERATIVE NË SUKSESIN E KOMPANIVE TË SIGURIMEVE: RAST STUDIMI KOMPANITË E SIGURIMIT “SIGURIA” DHE “DARDANIAMaster Dr.Arben Dermaku 2016 Universiteti i Prishtinës
Hadije Morina ROLI I STANDARDEVE NDËRKOMBTARE TË RAPORTIMIT FINANCIAR NË KONTABILITETIN E NDËRMARRJEVE SHËRBYESE NË KOSOVË. (RAJONI I PRISHTINËS)Master Dr. Rrustem Asllanaj 2018 Universiteti i Prishtinës
Shkumbin Zhegrova EFEKTET E BANKËS BOTËRORE NË ZHVILLIMIN E BIZNESEVE VENDORE NË KOSOVË RAST STUDIMOR KOMPANITË: “AKTIVA”DHE “EURO FRUTI”Master Dr.Visar Rrustemi 2018 Universiteti i Prishtinës
Azem Fonda “PËRDORIMI I SISTEMIT E-BANKING NË KOSOVË – SFIDAT DHE PRESPEKTIVAT”Master Dr. Mihane Berisha-Namani 2018 Universiteti i Prishtinës
Ardita Ahmeti RAPORTIMI FINANCIAR DHE INTERPRETIMI I TIJ PËR QËLLIME TË MENAXHMENTIT NË MJEDISIN PRODHUES NË PËRPUTHJE ME SNRF-TËMaster Dr. Skender Ahmeti 2018 Universiteti i Prishtinës
Nora Preniqi NDIKIMI I MOTIVIMIT (SI VARIABËL E PAVARUR) NË VENDIMARRJEN E INDIVIDIT RAST I VEÇANTË- BANKAT KOMERCIALE NË KOSOVËMaster Dr. Berim Ramosaj 2018 Universiteti i Prishtinës
RINA SPAHIJA PROKURIMI ELEKTRONIK NË INSTITUCIONET PUBLIKE NË KOSOVË, RAST STUDIMI - KOMUNA E PEJËSMaster Dr.Afërdita Berisha-Shaqiri 2018 Universiteti i Prishtinës
Edona Canhasi BAZA E TË DHËNAVE RELACIONALE DHE PROCESI MENAXHUES-RAST SDUDIMI: BAZA E TË DHËNAVE PËR KREDITË NË BANKËN RAIFFEISENMaster Dr.Mihane Berisha 2017 Universiteti i Prishtinës
Alberita Pnishi ROLI I MIKROFINANCAVE NË ULJEN E VARFËRISË NË KOSOVËMaster Dr. Rahmije Mustafa 2016 Universiteti i Prishtinës
Mitare Hamiti NDËRMARRËSIT ME ANGAZHIM TË PJESSHËMMaster Dr. Justina Shiroka - Pula 2018 Universiteti i Prishtinës
Kushtrim Sopa DIASPORA SI FAKTOR PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK TË KOSOVËSMaster Dr.But Dedaj 2018 Universiteti i Prishtinës
Lindita Rexhepi NDIKIMI I REKLAMЁS NЁ VENDIMET PЁR BLERJE NЁ TREGTINЁ ME PAKICË NЁ KOMUNЁN E PRISHTINЁSMaster Dr. Ramiz Livoreka 2018 Universiteti i Prishtinës
Taulant Arifi EFEKTI I MARKETINGUT DIGJITAL NË LOJALITETIN E KONSUMATORëVE NË KOMPANITË KUJTESA DHE IPKO NË PRISHTINËMaster Dr. Nail Reshidi 2016 Universiteti i Prishtinës
Blerina Hatashi RËNDËSIA E FAKTORËVE TEKNOLOGJIK TË MJEDISIT NË FAVORSHMËRINË E KOSOVËS SI TREG PËR BIZNESET TURKEMaster Dr.Afërdita Berisha-Shaqiri 2018 Universiteti i Prishtinës
Agnesa Krasniqi KONTABILITETI PËR NVM-TË DHE PËRSHTATSHMËRIA ESNRF-VE PËR NVM-TË NË REGJIONIN E KOMUNËS SË MITROVICËSMaster Dr.Skender Ahmeti 2016 Universiteti i Prishtinës
Besarta Isufi VLERËSIMI I PERFORMANCËS SË KOMPANISË INTEREX” RAST STUDIMOR FILIALLA NË GJILANMaster Dr.Driton Balaj 2016 Universiteti i Prishtinës
Donat Mërlaku BUJQËSIA SI FAKTORË I RËNDËSISHËM I RRITJES DHE ZHVILLIMIT EKONOMIK NË KOSOVËMaster Dr.Sinan Ademaj 2018 Universiteti i Prishtinës
Albina Kalimashi RËNDËSIA E PASQYRAVE FINANCIARE TË AUDITUARA NË VLERËSIMIN E RISKUT KREDITOR NË SISTEMIN BANKAR TË KOSOVËSMaster DR. Hysen Ismajli 2018 Universiteti i Prishtinës
Uran Radoniqi TEMA: HEDGING-U FINANCIAR DHE OPERACIONAL NË EKSPOZIMIN NDAJ RISKUT TË KËMBIMIT VALUTOR – RASTI I FONDIT TË KURSIMEVE PENSIONALE TË KOSOVËS (FKPK)Master Dr.Lutfi Zharku 2018 Universiteti i Prishtinës
Shqipdona Mustafa PROMOVIMI I EKSPORTIT TË PRODUKTEVE BUJQËSORE DHE NDIKIMI NË ZHVILLIMIN EKONOMIK TË KOSOVËS PËR PERIUDHËN 2005-2015Master Dr.But Dedaj 2018 Universiteti i Prishtinës
Arsim Hoxha MARDHENIA NE MES TE STRUKTURES SE KAPITALIT DHE PROFITABILITETIT-Rast studimi "Teb sh.a"Master Dr.Skender Ahmeti 2018 Universiteti i Prishtinës
Vlora Coli SISTEMI I PAGESAVE NDËRKOMËTARE NË KOSOVËMaster Dr.Safet Merovci 2016 Universiteti i Prishtinës
Shkëndije Selimi EFEKTET E KONTABILITETIT TË MENAXHMENTIT NË PERFORMANCËN FINANCIARE TË KOMPANIVE PRODHUESE: RAST STUDIMOR - KOMPANIA "JOOS -KRASNIQI BAZË"Master Dr.Skender Ahmeti 2018 Universiteti i Prishtinës
Fahrije Gjyrevci ROLI I KAPITALIT NJERËZOR NË ZHVILLIMIN EKONOMIK TË KOSOVËS – ANALIZË E DISA ASPEKTEVE TË PËRGJITHSHMEMaster Dr. But Dedaj 2018 Universiteti i Prishtinës
Vjosa Sherifi EFEKTI I TRAJNIMEVE I TË ZËNËVË NË PUNË- RAST STUDIMI “BKT”Master Dr.Ymer Havolli 2017 Universiteti i Prishtinës
Blendi Shkodra BIZNESET E VOGLA DHE TË MESME PRODHUESE NË KOSOVË DHE ZHVILLIMI I TYRE, RAST STUDIMI UNITED BRANDS L.L.C.(ÇAJI EVERGREEN)Master Dr.Afërdita Berisha-Shaqiri 2018 Universiteti i Prishtinës
Mirane Ibrahimi PATUNDSHMËRITË, IMPIANTET DHE PAISJET KONTABILITETI, AUDITIMI DHE STANDARDETMaster Dr. Skender Ahmeti 2016 Universiteti i Prishtinës
Fitore Rrudhani ZHVILLIMI DHE FINANCIMI I MIKROFINANCAVE NË KOSOVË – RAST STUDIMI AFKMaster Dr.Arben Dermaku 2016 Universiteti i Prishtinës
Argjira LLumnica NDIKIMI I PROMOCIONIT NË RRITJEN E KËRKESËS SË KONSUMATORËVE NË SEKTORIN E VESHJEVE TË MODËS, RAST STUDIMI DIZAJNERËT E MODËS NË KOMUNËN E PRISHTINËS.Master Dr.Ramiz Livoreka 2018 Universiteti i Prishtinës
Zana Radoniqi ROLI I KËRKESAVE TË ORGANIZATAVE BUXHETORE NË ALOKIMIN E BUXHETIT TË TYRE NGA MINISTRIA E FINANCAVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËSMaster Dr.Nexhmie Berisha 2016 Universiteti i Prishtinës
Dafinë Abazi RËNDËSIA E NDËRMARRJEVE NË EKONOMI: RAST STUDIMI KOSOVA DHE SUEDIAMaster Dr.Justina Shiroka-Pula 2018 Universiteti i Prishtinës
Blerta Krasniqi FAKTORËT E BRENDSHËM QË NDIKOJNË NË PËRFORMANCEN FINANCIARE TË BANKAVE-RAST STUDIMI PROCREDIT BANK KOSOVËMaster Dr. Gazmend Luboteni 2018 Universiteti i Prishtinës
Ilir Sogojeva EFEKTI I IHD-VE NË RRITJEN EKONOMIKE- RAST STUDIMOR KOSOVAMaster Ilir Sogojeva 2018 Universiteti i Prishtinës
Albulena Delijaj MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR TE NDËRMARRJET TREGTARE – RAST STUDIMI “RREZE COMMERCE” SKENDERAJMaster Dr.Muhamet Aliu 2017 Universiteti i Prishtinës
Liridon Jahaj RËNDËSIA E INFORMACIONIT KONTABËL NË MARRJEN E VENDIMEVE TEK KOMPANITË E NDËRTIMIT: RAST STUDIMI REGJIONI I PEJËSMaster Dr.Rrustem Asllanaj 2018 Universiteti i Prishtinës
Floriana Musiqi TRENDET E DEPOZITAVE DHE KREDIVE NË SISTEMIN BANKAR NË KOSOVË NË PERIUDHËN 2009 – 2014Master Dr. Gazmend Luboteni 2018 Universiteti i Prishtinës
Bekim Biboviq EFEKTET E KRIZES FINANCIARE GLOBALE NË INVESTIMET E HUAJA DIREKTE NË MAL TË ZIMaster Dr.Safet Merovci 2016 Universiteti i Prishtinës
Artenisa Beka TEMA:ROLI I KOMPANIVE TË SIGURIMIT NË SEKTORIN FINANCIAR SIGURIMI JETË NË KOSOVËMaster Dr.Gazmend Luboteni 2017 Universiteti i Prishtinës
Fillesa Mehaj LIDHJA E TË HYRAVE PUBLIKE DHE SHPENZIMEVE PUBLIKE NË KOSOVË GJATË PERIUDHËS 2006-2016Master Dr.Driton Balaj 2018 Universiteti i Prishtinës
Milot Sadriu NDIKIMI I BUJQËSISË NË ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM EKONOMIK DHE NË ZVOGËLIMIN E VARFËRISË NË KOSOVËMaster Dr.Rahmije Mustafa-Topxhiu 2018 Universiteti i Prishtinës
Donika Osmani ROLI I SHPËRNDARJES SË PRODUKTEVE PËR NDËRMARRJET-RAST STUDIMI: “ABI DHE ELIF” DHE “LIRI”Master Dr.Ramiz Livoreka 2018 Universiteti i Prishtinës
Arbnora Bajraktati ROLI I SHPËRNDARJES NË PERFORMANCËN E BIZNESIT.RAST STUDIMI: KOMPANIA “DAST” DHE KOMPANIA “POFIX”Master Dr. Visar Rrustemi 2017 Universiteti i Prishtinës
Ermira Llalloshi Praktikat e menaxhimit të resurseve humane në bankat ndërkombëtare dhe vendore në KosovëMaster Dr.Berim Ramosaj 2016 Universiteti i Prishtinës
Majlinda Jashanica MBIKQYRJA BANKARE DHE SFIDAT E ZBATIMIT TE MARRËVESHJES SË BAZEL II NË KOSOVË - RAST STUDIMI "PROCREDIT BANK"Master Dr. Safet Merovci 2018 Universiteti i Prishtinës
Ganimete Paçarizi ANALIZA KRAHASUESE E KËNAQËSIVE TË STUDENTËVE NË DEGËT E MJEKËSISË NË UNIVERSITETIN ”HASAN PRISHTINA” DHE KOLEGJIN ”REZONANCA"Master Dr.Nail Reshidi 2016 Universiteti i Prishtinës
Kaltrina Hajdini ROLI I KËKIMEVE TË TREGUT NË PËRZGJEDHJEN E STRATEGJIVE TË RRITJES TË FIRMAVE – RAST STUDIMI “FLUIDI SH.P.K “DHE “FRUTOMANIA”Master Dr.Ramiz Livoreka 2018 Universiteti i Prishtinës
Alma Mecini Efekti tregtar i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit në KosovëMaster Dr..Driton Qehaja 2017 Universiteti i Prishtinës
Alban Osmanaj ROLI I MARKETINGUT NË ZHVILLIMIN E PRODUKTEVE TË REJAMaster Dr.Besim Beqaj 2016 Universiteti i Prishtinës
Adelina Çeta MBROJTJA LEGALE E MARKAVE TREGTARE NË NVM, RAST STUDIMI: REGJIONI I DUKAGJINITMaster Dr. Armand Krasniqi 2018 Universiteti i Prishtinës
Shukrije Selimi “NDIKIMI I MJEDISIT TË PUNËS NË PERFORMANCËN E PERSONELIT” RAST STUDIMI-ANALIZË KRAHASIMORE NË MES “KEDS SH.A” DHE “KEK SH.A”Master Dr.Enver Kutllovci 2018 Universiteti i Prishtinës
Valbona Musaj RISQET FINANCIARE NË SISTEMIN BANKARË TË KOSOVËS: RAST STUDIMI KREDITË ME PROBLEMEMaster Dr.Sinan Ademaj 2018 Universiteti i Prishtinës
Liberina Ulaj NDËRLIDHJA NË MES TË ZHVILLIMIT TË KARRIERËS DHE KËNAQËSISË NË PUNË (RAST STUDIMI KOMPANITË E SIGURIMIT DUKAGJINI DHE SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA)Master Dr.Enver Kutllovci 2018 Universiteti i Prishtinës
Fatime Bajraktari ROLI I FAKTORËVE KULTUROR NE SJELLJEN E INDIVIDIT DHE GRUPIT- RAST STUDIMI:KOSOVAMaster Dr.Nagip Skenderi 2017 Universiteti i Prishtinës
Valmire Hyseni ROLI I PERFORMANCËS FINANCIARE NË OFRIMIN E SHËRBIMEVE CILËSORE NË NJËSITË LOKALEMaster Dr.Nexhmie Berisha-Vokshi 2018 Universiteti i Prishtinës
Blerta Bunjaku ROLI I PUSHTETIT LOKAL NË MJEDISIN BIZNESOR – RAST STUDIMI KOMUNAT MITROVICË DHE VUSHTRRIMaster Dr.Nagip Skenderi 2017 Universiteti i Prishtinës
Arta Ademaj EFEKTET EKONOMIKE TË RREGULLIMIT INSTITUCIONAL TË TRANSPORTI RRUGOR NDËRKOMBËTAR PËR MALLRAVE TË RREZIKSHMEMaster Dr.Gazmend Qorraj 2018 Universiteti i Prishtinës
Fitore Zeqiri ROLI DHE RËNDËSIA E MENAXHIMIT TË CILËSISË NË PLASIMIN E PRODUKTEVE RAST STUDIMI: “ GOLDEN EAGLE” DHE “ RED BULL”Master Dr. Melek Behluli- Nimani 2018 Universiteti i Prishtinës
Gresa Baliu DETERMINANTAT E STRUKTURËS SË KAPITALIT: RAST STUDIMI - BANKAT KOMERCIALE NË KOSOVËMaster Dr. Gazmend Luboteni 2018 Universiteti i Prishtinës
Dafina Tmava NDIKIMI I PRAKTIKAVE TË MENAXHIMIT TË RESURSEVE NJERËZORE NË PERFORMANCËN E NVM-VEMaster Dr.Enver Kutllovci 2018 Universiteti i Prishtinës
Bashkim Bajrami PROBLEMET E SISTEMIT TË VLERSIMIT TË PËRFORMANCËSMaster Enver Kutllovci 2018 Universiteti i Prishtinës
Mimoza BAJRAMI-GËRBESHI NDIKIMI I MJEDISIT TË BRENDSHËM NË OFRIMIN E SHËRBIMEVESHËNDETËSORE-RAST STUDIMI SPITALI AMERIKAN NË KOSOVË DHE QKUKMaster Dr.Nagip Skenderi 2018 Universiteti i Prishtinës
Besmir Çollaku VLERËSIMI I NDIKIMI TË MIKROFINANCES NË PERFORMANCËN E EKONOMIVE FAMILJAREMaster Dr. Safet Merovci 2018 Universiteti i Prishtinës
Besnik Vitija REFORMAT NË LEGJISLACIONIN TATIMOR DHE NË PROCEDURAT E DEKLARIMIT TË TATIMEVE – EFEKTET E KËTYRE REFORMAVE NË EKONOMINË E KOSOVËS.Master Dr. Sinan Ademaj 2017 Universiteti i Prishtinës
Venera Fazliu MENAXHIMI I SJELLJES SË KONSUMATORËVE NËTREGUN E STOLIVE TË ARIT DHE ARGJENDIT NË PRISHTINËMaster Dr.Nail Reshidi 2018 Universiteti i Prishtinës
Valdrin Brajshori INVESTIMET NË KAPITALIN NJERËZOR DHE PROBLEMI I IKJES SË TRURIT NË VENDET NË ZHVILLIMMaster Dr.But Dedaj 2016 Universiteti i Prishtinës
Egzon Berisha EFEKTET E PËRDORIMIT TË PRAKTIKAVE TË KONTABILITETIT TË MENAXHMENTIT NË PERFORMANCËN FINANCIARE TË NVM-VE - RAST STUDIMI NVM-TË NË REGJIONIN E GJAKOVËS.Master Dr. Skender Ahmeti 2018 Universiteti i Prishtinës
Albertina Kadriu EFEKTI I ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL NË ZBUTJEN E PAPUNËSISË NË KOMUNËN E PODUJEVËSMaster Dr.Nagip Skenderi 2016 Universiteti i Prishtinës
Erzon Hyseni ANALIZA KOST – BENEFIT ,RAST STUDIMI: IMPIANTI PËR PASTRIMIN E UJIT NËMaster Dr. Drita Konxheli 2018 Universiteti i Prishtinës
Abedin Bunjaku ROLI I INFORMATAVE KONTABILE NË VLERËSIMIN EPËRFORMANCËS FINANCIARE TË NDËRMARRJEVE NËINDUSTRINË E TEKSTILIT - Rast studimi kompanitë: “Sportina&Albi shpk” dhe “Albi Fashion shpk”Master Dr. Rrustem Asllanaj 2018 Universiteti i Prishtinës
Vlora Maçastena - Krasniqi KONTRIBUTI I DIASPORËS NË ZHVILLIM EKONOMIK – NJË STRATEGJI PËR KOSOVËNMaster Dr.Avdullah Hoti 2018 Universiteti i Prishtinës
Donjeta Shala NDIKIMI I MARKETINGUT NË NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME NË KOMUNËN E KLINËS - RAST STUDIMI NDËRMARRJA “AMO”Master Dr.Ramiz Livoreka 2017 Universiteti i Prishtinës
Liridona Imeraj MENAXHIMI I MARDHËNJEVE ME KONSUMATORË – RAST STUDIMOR- ETC,VIVA FRESH STORE DHE MERIDIAN EXPRESSMaster Dr.Nail Reshidi 2018 Universiteti i Prishtinës
Bekim Gashi NDIKIMI I INFRASTRUKTURËS LIGJORE NË ZHVILLIMIN E NVM-ve NË KOSOVËMaster Dr. Myrvete Badivuku-Pantina 2016 Universiteti i Prishtinës
Lan Stojkaj MENAXHIMI DHE ZHVILLIMI I NDËRMARRJEVE NË EKONOMINË LOKALE THE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE LOCAL ECONOMYMaster Dr. Berim Ramosaj 2018 Universiteti i Prishtinës
Gëzim Lumi NDIKIMI I INVESTIMEVE TË HUAJA NË INDUSTRINË E SIGURIMEVE NË KOSOVËMaster Dr.Arben Dërmaku 2017 Universiteti i Prishtinës
Ardita Hasanaj “Roli i kostove në çmimvënien dhe profitabilitetin tek ndërmarrjet prodhuese – Rast studimi-Trofta, Istog”Master Prof.Dr Skender Ahmeti 2017 Universiteti i Prishtinës
Albulena Hasani STRATEGJITË E MARKETINGUT NË FUNKSION TË RRITJËS SË LOJALITET TËKONSUMATORËVE NË KOMPANITË(VALA, IPKO, Z MOBILE )Master Dr. Nail Reshidi 2017 Universiteti i Prishtinës
Pal Demaj IMPLEMENTIMI I MODELEVE BASHKËKOHORE TË VENDOSJES(MODELI VROOM-YETTON), NË BIZNESET E VOGLA DHE TË MESME NË KOMUNËN E VITISËMaster Dr.Justina Shiroka-Pula 2018 Universiteti i Prishtinës
Dribardh Veliu ROLI I LLOGARIDHËNIES MENAXHERIALE NË ZBATIMIN E PLOTË TË KBFP NË KOSOVËMaster Dr. Nexhmie Berisha 2016 Universiteti i Prishtinës
Elvira Terziqi STRATEGJITË DHE METODAT E ÇMIMEVE NË KRIJIM TË PËRPARËSISË KONKURRUESE NË TREG TË PASTIQERIVE “BALLKAN” DHE “MISSINI SWEETS”Master Dr. Ejup Fejza 2018 Universiteti i Prishtinës
Arben Fejzullahu RAPORTI KAPITAL-FITIM NË RBKO DHE PCB PËR PERIUDHËN 2011-2015Master Dr. Arben Dërmaku 2017 Universiteti i Prishtinës
Mirjeta Leku EFEKTET E NDRYSHIMIT TË SHKALLËVE TË TATIMIT MBI VLERËN E SHTUAR NË BUXHETIN E KOSOVËSMaster Dr.Lutfi Zharku 2018 Universiteti i Prishtinës
Floriana Aliu VLERËSIMI I PERFORMANCËS SI MJET PËR RRITJEN E EFEKTIVITETIT TË PUNONJËSVE NË ORGANIZATAT E SEKTORIT BANKAR (Rast studimi: NLB Bank dhe RAIFFEISEN Bank)Master Dr.Enver Kutllovci 2018 Universiteti i Prishtinës
Ganimete Xhaka ASPEKTI MENAXHERIAL I SISTEMIT DOGANOR NË KOSOVËMaster Dr.Sinan Ademaj 2018 Universiteti i Prishtinës
Dafina Bytyqi POLITIKA KREDITORE E BANKAVE KOMERCIALE Rast studimi: Raiffeisen BankMaster Dr. Gazmend Luboteni 2018 Universiteti i Prishtinës
Besnike Jaha ASPIRATAT E TË DIPLOMUARVE PËR ZHVILLIM TË KARRIERËS NË KOSOVËMaster Dr. Besnik Krasniqi 2016 Universiteti i Prishtinës
Jehona Sejdiu IMPLEMENTIMI I STRATEGJIVE TË EKSPORTIT TEKPËRPUNUESIT E DRURIT NË KOSOVË: RASTE STUDIMI PËR KOMPANITË “BINNI” DHE “LESNA”Master Dr.Visar Rrustemi 2017 Universiteti i Prishtinës
Lulzim Hyseni ANALIZA E SUKSESIT MENAXHERIAL NË NDËRMARRJET PUBLIKE- RAST STUDIMI NDËRMARRJET PUBLIKE KOMUNALEMaster Dr. Berim Ramosaj 2018 Universiteti i Prishtinës
Adelinё Osmani INVESTIMET E NDЁRMARRJEVE TЁ VOGLA DHE TЁ MESME NЁ BURIME NJERЁZORE ( RAST STUDIMOR NЁ KOMUNЁ TЁ LIPJANIT)Master Dr.Ymer Havolli 2018 Universiteti i Prishtinës
Daut Hoxha ROLI I EDUKIMIT SI VARIABËL E PAVARUR NË SUKSESIN E LIDERSHIPIT,RAST I VEÇANTË POLICIA E KOSOVËSMaster Dr.Berim Ramosaj 2016 Universiteti i Prishtinës
Ismete Thaqi “TEKNOLOGJIA INFORMATIKE SI FAKTORË NË REALIZIMIN E AKTIVITETEVE TË MARKETINGUT - RAST STUDIMI “VIVA FRESH STORE”GJILAN”Master Dr.Mihane Berisha 2016 Universiteti i Prishtinës
Arta Gashi MARKETINGU DHE INOVACIONET NË AGJENSIONET KOSOVARE TË MARKETINGUT NËPRISHTINË.(RASTI STUDIMOR: KARROTA, 2B STUDIO DHE ENTERMEDIA)Master Dr.Nail Reshidi 2017 Universiteti i Prishtinës
Arlinda Bajrami ANALIZË EMPIRIKE E FUNKSIONIT TË KONSUMIT DHE MULTIPLIKATORIT PËR VENDET E BASHKIMIT EVROPIAN DHE TË BALLKANIT PERENDIMORMaster Dr.Adriatik Hoxha 2018 Universiteti i Prishtinës
Qendresa Sallova POLITIKAT MAKROEKONOMIKE QË PROMOVOJNË EKSPORTIN SI FAKTORË ZHVILLIMOR EKONOMIK – RAST STUDIMI KOSOVAMaster Dr. But Dedaj 2018 Universiteti i Prishtinës
Ariana Radoniqi NDIKIMI I MARKËS NË MARRJEN E VENDIMIT TË KONSUMATORIT PËR BLERJE-RASTI I PRODUKTEVE KOZMETIKE NË KOSOVËMaster Dr.Fatos Ukaj 2017 Universiteti i Prishtinës
Gentiana Ibrahimi EFEKTET E REFORMËS SË POLITIKËS FISKALE NË RRITJEN EKONOMIKE TË NJË VENDI NË ZHVILLIM RAST STUDIMI: KOSOVAMaster Dr. Safet Merovci 2018 Universiteti i Prishtinës
Lumnie Gërguri SHFRYTËZIMI I KONTABILITETIT TË MENAXHMENTIT SI MJET PËR MARRJE TË VENDIMEVE NGA KOMPANITË PRODHUESE NË KOSOVËMaster Dr.Skender Ahmeti 2018 Universiteti i Prishtinës
Leotreta Rexhepi MENAXHIMI I INOVACIONEVE DHE ZHVILLIMI IPRODUKTEVE TË REJA NË SEKTORIN E QUMËSHTIT NË KOSOVË NË NDËRMARRJET ABI&DRENAMaster Dr.Besim Beqaj 2018 Universiteti i Prishtinës
Rilindë Sahiti NDIKIMI I INVESTIMEVE TË HUAJA DIREKTE NË EKSPORT - RASTI I KOSOVËSMaster Nimete Berisha 2018 Universiteti i Prishtinës
Ardita Qerkinaj RËNDËSIA E INFORMATAVE FINANCIARE NË VLERËSIMIN E POZITËS FINANCIARE TË NDËRMARRJEVE PUBLIKE- RAST STUDIMI NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE- PRISHTINAMaster Dr.Hysen Ismajli 2016 Universiteti i Prishtinës
Gentiana Mjaku ANALIZA KONCEPTUALE E TVSH-SË SI FAKTOR ME RËNDËSI NË GJENERIMIN E TË ARDHURAVE DHE NDIKIMI I TIJ NË KONSUM”Master Dr.Driton Balaj 2017 Universiteti i Prishtinës
Shaban Hereqi NDIKIMI I EKONOMISË JO FORMALE NË ZHVILLIMIN ENVM-ve NË KOSOVË 2011-2016Master Dr.Myrvete Badivuku-Pantina 2018 Universiteti i Prishtinës
Fatos Dobërdolani TREGTIA ELEKTRONIKE NË BIZNESET E VOGLA DHE TË MESME - RAST STUDIMI: KOMUNA E DRENASITMaster Dr. Mihane Berisha 2018 Universiteti i Prishtinës
Besnik Ejupi BARRIERAT DHE STIMULIMET PËR INVESTIMET E HUAJA DIREKTE NË KOSOVËMaster Dr.Rahmije Mustafa 2016 Universiteti i Prishtinës
Edita Fazliu SHËRBIMET ELEKTRONIKE BANKARE NË TREGJET E PARASË : STUDIM RASTI RAIFFEISEN BANKMaster Dr. Safet Merovci 2018 Universiteti i Prishtinës
Armend Ajvazi KRAHASIMI NË MES TË BANKËS QENDRORE TË KOSOVËS DHE BANKËS QENDRORE TË MALIT TË ZIMaster Dr.Driton Balaj 2018 Universiteti i Prishtinës
Gresa Mjaku AUDITIMI I INSTITUCIONEVE PUBLIKE DHE SHTETËRORE NGA ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM TË KOSOVËS, NË FUNKSION TË MENAXHIMIT EFIKAS TË FINANCAVE PUBLIKEMaster Dr. Hysen Ismajli 2016 Universiteti i Prishtinës
Gëzime Hajdini EFEKTET E NDRYSHIMIT TË LIGJIT TË TATIMIT MBI VLERËN E SHTUAR (TVSH-së) NË SHPORTËN E KONSUMATORIT NË KOSOVËMaster Dr.Myrvete Badivuku-Pantina 2018 Universiteti i Prishtinës
Egzona Baliqi PROCESI I MENAXHIMIT TË GRANTEVE QEVERITARE TË DEDIKUARA PËR KOMUNAT E KOSOVËSMaster Dr.Nexhmie Berisha 2016 Universiteti i Prishtinës
Kreshnik Shaqiri EFEKTIVITETI I AKTIVITETEVE PROMOCIONALE NË VENDIMIN E KONSUMATORIT PËR TË MARRË KREDI RAST STUDIMI BANKA EKONOMIKE”Master Dr. Hykmete Bajrami 2018 Universiteti i Prishtinës
Vehbi Morina MENAXHIMI I KOSTOS DHE CILËSISË NË TRANSPORTIN RRUGOR DHE HEKURUDHORMaster Dr.Melek Behluli 2018 Universiteti i Prishtinës
Arta Musliu ROLI I KËRKIM TREGUT NË SUKSESIN AFARIST TËNDËRMARRJEVE RAST STUDIMOR: NDËRMARRJET PUBLIKE “UJËSJELLËSI” DHE “PASTRIMI”PRISHTINËMaster Dr.Ramiz Livoreka 2016 Universiteti i Prishtinës
Blerina Kastrati MODELET E MBIKËQYRJES FINANCIARE TË INSTITUCIONEVE REGULLATIVEMaster Dr. Armand Krasniqi 2018 Universiteti i Prishtinës
Premtim Kastrati GLOBALIZIMI DHE KAPITALI HUMAN: IMPAKTI NË TREGUN E PUNËS NË KOSOVËMaster Dr.Avdullah Hoti 2018 Universiteti i Prishtinës
Tringa Kaçiu TEMA:MENAXHIMI I INOVACIONEVE RAST STUDIMI-FABRIKA SHARRCEMMaster Dr.Afërdita Berisha-Shaqiri 2018 Universiteti i Prishtinës
Yllka Kadrijaj NDIKIMI I FINANCIMIT TË NVM-VE NË ZHVILLIMIN EKONOMIK TË KOSOVËS – RAST STUDIMOR SEKTORI I ENERGJISË SË RIPËRTËRITSHMEMaster Dr.Driton Qehaja 2018 Universiteti i Prishtinës
Lavdim Fejza NDIKIMI I KONTABILITETIT TË TATIMEVE NË RAPORTIMIN FINANCIARMaster Dr.Skender Ahmeti 2016 Universiteti i Prishtinës
Albulena Uruqi NDIKIMI I E-BANKING NË SHËRBIMET E KLIENTËVE DHE PËRFOMANCËN E BANKËS RAIFFEISEN NË KOSOVËMaster Dr. Driton Balaj 2016 Universiteti i Prishtinës
Shqipe Ahmeti PËRDORIMI I TEKNOLOGJISË SË SISTEMEVE INFORMATIKE SI INFRASTRUKTURË KOMUNIKUESE – RAST STDUDIMI FORCA E SIGURISË SË KOSOVËSMaster Dr.Mihane Berisha 2016 Universiteti i Prishtinës
Samed Beqiri BASHKËPUNIMI RAJONAL NË EVROPËN JUGLINDORE:SFIDAT DHE PËRSPEKTIVATMaster Dr.Gazmend Qorraj 2018 Universiteti i Prishtinës
Teute Islami NDIKIMI I PENGESAVE ADMINISTRATIVE- EFEKTET NË BIZNESMaster Dr.Ymer Havolli 2016 Universiteti i Prishtinës
Baton Humolli ORGANIZATA BOTËRORE E TREGTISË: ANTARËSIMI I SHQIPËRISË DHE PËRVOJAT E KOSOVËSMaster Dr. Petrit Gashi 2016 Universiteti i Prishtinës
Kastriot Gashi NDIHMAT NDËRKOMBËTARE PËR ZHVILLIM – DISA PËRVOJA NDËRKOMBËTARE DHE KOSOVAMaster Dr.Rahmije Mustafa-Topxhiu 2018 Universiteti i Prishtinës
Mimoza Hasani MARKETINGU I ORGANIZATAVE KULTURORE NË KOSOVËMaster Dr.Fatos Ukaj 2016 Universiteti i Prishtinës
Selvete Salihu BASHKËPUNIMI RAJONAL NË EVROPËN JUGLINDORE: SFIDAT DHE PËRSPEKTIVATMaster Dr.Safet Merovci 2018 Universiteti i Prishtinës
Genc Mustafa SFIDAT DHE PERSPEKTIVA E TE BERIT BIZNES -ANALIZË KRAHASUESE NË MES TË KOSOVËS DHE MAQEDONISËMaster Dr.Florentina Xhelili 2018 Universiteti i Prishtinës
Dafina Thaçi ZBATIMI I KONCEPTIT TË MARKETINGUT NË INDUSTRINË E QUMËSHTIT NË KOSOVË-RAST STUDIMI KOMPANIA “VITA DHE DRENA”Master Dr.Ramiz Livoreka 2018 Universiteti i Prishtinës
Fuad Zebica INSTITUCIONET E TREGUT TË PUNËS DHE ROLI I TYRE NË ULJEN E PAPUNËSISË NË KOSOVË NË PERIUDHËN 2010 - 2015Master Dr.Avdullah Hoti 2017 Universiteti i Prishtinës
Besart Zogjani NDIKIMI I LEGJISLACIONIT NË RRITJEN E INVESTIMEVE TË HUAJA DIREKTE NË KOSOVË NË PERIUDHËN KOHORE 2008-2017Master Dr. Armand Krasniqi 2018 Universiteti i Prishtinës
Albulena Haziri ANALIZA E TREGUT TË PERIMEVE TË PËRPUNUARA DHE EFEKTET NË TREGUN AKTIV TË PUNËS RAST STUDIMI KOMPANITË “ABI” dhe “KORAL”Master Dr.Nagip Skenderi 2018 Universiteti i Prishtinës
Arijeta Ujkani-Qerimi KONTROLLI I KOSTOVE NË FUNKSION TË RRITJES SË PERFORMANCËS SË FIRMËS RAST STUDIMI: “MISSINI SWEETS SHPK”Master Dr. Florentina Xhelili-Krasniqi 2018 Universiteti i Prishtinës
Jehona Idrizi RËNDËSIA E INFORMATAVE FINANCIARE NË PËRCAKTIMIN E POZITËS FINANCIARE TË NDËRMARRJEVE PUBLIKE TË TRANSPORTIT HEKURUDHOR NË KOSOVË,RAST STUDIMI “TRAINKOS”SH.A. DHE “INFRAKOS”SH.A. NË PERIUDHËN 2012-2016Master Dr. Hysen Ismajli 2018 Universiteti i Prishtinës
Njomza Gashi EFEKTET E MOTIVIMIT TË BURIMEVE NJERZORE NË SEKTORIN PUBLIK-RAST STUDIMOR DOGANA E KOSOVËSMaster Dr.Ymer Havolli 2016 Universiteti i Prishtinës
Ermira Ferati MENAXHIMI I DITURISË NË NDËRMARRJE TË MESME DHE TË VOGLA (NMV-Ë) NË PRISHTINËMaster Dr.Ymer Havolli 2016 Universiteti i Prishtinës

 

Nëse keni ndonjë punim që doni të përfshini në databazën tonë, atëherë na përcjellni në formatin PDF në e-mail: info@buletiniekonomik.com.

Shënim: Të gjitha punimet në databazë janë vendosur aty me kërkesë të autorit apo institucionit ku është dorëzuar punimi, ose veqse kanë qenë të publikuara në internet për publikun e gjerë.