Home Databaza e Punimeve

Databaza e Punimeve

Kandidati:Tema:Niveli:Mentori:Viti:Universiteti / Kolegji:
Eduard NikollajResurset natyrore si faktor i zhvillimit në komunën e klinës me theks të posaqëm aktivizimi i boksititBachelorProf.But Dedaj2017Universiteti i Prishtinës
Emir HotiStrategjia e rritjes se të hyrave nga tatimi në pronë në komunen e PodujevësBachelorProf.Sejdi Rexhepi2017Universiteti i Prishtinës
Drilon HamzaKonteksti i burimeve në mjedisin biznesorBachelorProf.Nagip Skenderi2017Universiteti i Prishtinës
Adelina QerimiKarakteristikat e orientimeve në dizajnBachelorProf.Meleke Behluli2017Universiteti i Prishtinës
Fëllënza BlakajRoli I NVM-ve në zhvillimin ekonomikBachelorProf.Nagip Skenderi2017Universiteti i Prishtinës
Atdhe ShishaniBuxheti i Komunës së Drenasit për periudhën 2012-2016BachelorProf.Drita Konxheli2017Universiteti i Prishtinës
Faruk AzemiVlerësimi i Performansës - Rast studimi: Punëtorët e shërbimit korrektues të KosovësBachelorProf.Ymer Havolli2017Universiteti i Prishtinës
Almedina RaqipiRegresioni dhe korrelacioni i thjeshtë linearBachelorProf.Ajet Ahmeti2017Universiteti i Prishtinës
Blina BakalliKontabiliteti i Aseteve FikseBachelorProf.Skender Ahmeti2017Universiteti i Prishtinës
Egzona BuzukuPërpilimi i pasqyrave financiare sipas standardeve ndërkombëtare të raportimit financiarBachelorProf.Skender Ahmeti2016Universiteti i Prishtinës
Blendi KilajStrategjitë e Marketingut në kompaninë Mati ComBachelorProf.Nail Reshidi2017Universiteti i Prishtinës
Fationa RexhaParimet TatimoreBachelorProf.Drita Konxheli2016Universiteti i Prishtinës
Genc QorriNdikimi i politikës fiskale në zhvillimin ekonomikBachelorProf.Nagip Skenderi2017Universiteti i Prishtinës
Flamur ZhinipotokuVlerësimi i Performancës si Indikator Kyq në Sukses të OrganizatësBachelorProf.Ymer Havolli2017Universiteti i Prishtinës
Donika Markaj“TEKNOLOGJIA INFORMATIKE DHE RËNDËSIA E SISTEMEVE ELEKTRONIKE NË MENAXHIM” (Rast studimi: Sistemi Elektronik për Menaxhimin e Studentëve - SEMS)MasterDr.Afërdita Berisha-Shaqiri2017Universiteti i Prishtinës
Firdese SvarqaINVESTIMET NË ARSIMIN E LARTË SI POLITIKË MAKROEKONOMIKE NË ZVOGËLIMIN E PAPUNËSISËMasterDr.But Dedaj2018Universiteti i Prishtinës
Andora BerishaNdikimi i strukturës së degëve të industrisë, në zhvillimin ekonomik të Kosovës – Industria e përpunimit të ushqimit dhe druritMasterDr.Sinan Ademaj2017Universiteti i Prishtinës
Blerta TershnjakuTEKNOLOGJIA INFORMATIKE DHE PLANIFIKIMI I PROJEKTEVEMasterDr.Afërdita Berisha2016Universiteti i Prishtinës
Remzi GashaniPOLITIKA FISKALE NË KOSOVË DHE KRAHASIMI ME VENDET E RAJONIT DHE TË BE- sëMasterDr.Gazmend Qorraj2016Universiteti i Prishtinës
Dafina ImeriEFEKTET E TRAJNIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE, RAST STUDIMI: DREJTORIA PËR GJEODEZI, KADASTER DHE PRONË NË REGJIONIN E MITROVICËSMasterDr.Ymer havolli2017Universiteti i Prishtinës
Selman KelmendiHARMONIZIMI I BAZËS LIGJORE NË FUNKSIONET MENAXHERIALE NË SHËNDETËSINË KOSOVAREMasterDr.Armand Krasniqi2018Universiteti i Prishtinës
Fitim RaciROLI I SHPENZIMENVE OPERATIVE NË SUKSESIN E KOMPANIVE TË SIGURIMEVE: RAST STUDIMI KOMPANITË E SIGURIMIT “SIGURIA” DHE “DARDANIAMasterDr.Arben Dermaku2016Universiteti i Prishtinës
Hadije MorinaROLI I STANDARDEVE NDËRKOMBTARE TË RAPORTIMIT FINANCIAR NË KONTABILITETIN E NDËRMARRJEVE SHËRBYESE NË KOSOVË. (RAJONI I PRISHTINËS)MasterDr. Rrustem Asllanaj2018Universiteti i Prishtinës
Shkumbin ZhegrovaEFEKTET E BANKËS BOTËRORE NË ZHVILLIMIN E BIZNESEVE VENDORE NË KOSOVË RAST STUDIMOR KOMPANITË: “AKTIVA”DHE “EURO FRUTI”MasterDr.Visar Rrustemi2018Universiteti i Prishtinës
Azem Fonda“PËRDORIMI I SISTEMIT E-BANKING NË KOSOVË – SFIDAT DHE PRESPEKTIVAT”MasterDr. Mihane Berisha-Namani2018Universiteti i Prishtinës
Ardita AhmetiRAPORTIMI FINANCIAR DHE INTERPRETIMI I TIJ PËR QËLLIME TË MENAXHMENTIT NË MJEDISIN PRODHUES NË PËRPUTHJE ME SNRF-TËMasterDr. Skender Ahmeti2018Universiteti i Prishtinës
Nora PreniqiNDIKIMI I MOTIVIMIT (SI VARIABËL E PAVARUR) NË VENDIMARRJEN E INDIVIDIT RAST I VEÇANTË- BANKAT KOMERCIALE NË KOSOVËMasterDr. Berim Ramosaj2018Universiteti i Prishtinës
RINA SPAHIJAPROKURIMI ELEKTRONIK NË INSTITUCIONET PUBLIKE NË KOSOVË, RAST STUDIMI - KOMUNA E PEJËSMasterDr.Afërdita Berisha-Shaqiri2018Universiteti i Prishtinës
Edona CanhasiBAZA E TË DHËNAVE RELACIONALE DHE PROCESI MENAXHUES-RAST SDUDIMI: BAZA E TË DHËNAVE PËR KREDITË NË BANKËN RAIFFEISENMasterDr.Mihane Berisha2017Universiteti i Prishtinës
Alberita PnishiROLI I MIKROFINANCAVE NË ULJEN E VARFËRISË NË KOSOVËMasterDr. Rahmije Mustafa2016Universiteti i Prishtinës
Mitare HamitiNDËRMARRËSIT ME ANGAZHIM TË PJESSHËMMasterDr. Justina Shiroka - Pula2018Universiteti i Prishtinës
Kushtrim SopaDIASPORA SI FAKTOR PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK TË KOSOVËSMasterDr.But Dedaj2018Universiteti i Prishtinës
Lindita RexhepiNDIKIMI I REKLAMЁS NЁ VENDIMET PЁR BLERJE NЁ TREGTINЁ ME PAKICË NЁ KOMUNЁN E PRISHTINЁSMasterDr. Ramiz Livoreka2018Universiteti i Prishtinës
Taulant ArifiEFEKTI I MARKETINGUT DIGJITAL NË LOJALITETIN E KONSUMATORëVE NË KOMPANITË KUJTESA DHE IPKO NË PRISHTINËMasterDr. Nail Reshidi2016Universiteti i Prishtinës
Blerina HatashiRËNDËSIA E FAKTORËVE TEKNOLOGJIK TË MJEDISIT NË FAVORSHMËRINË E KOSOVËS SI TREG PËR BIZNESET TURKEMasterDr.Afërdita Berisha-Shaqiri2018Universiteti i Prishtinës
Agnesa KrasniqiKONTABILITETI PËR NVM-TË DHE PËRSHTATSHMËRIA ESNRF-VE PËR NVM-TË NË REGJIONIN E KOMUNËS SË MITROVICËSMasterDr.Skender Ahmeti2016Universiteti i Prishtinës
Besarta IsufiVLERËSIMI I PERFORMANCËS SË KOMPANISË INTEREX” RAST STUDIMOR FILIALLA NË GJILANMasterDr.Driton Balaj2016Universiteti i Prishtinës
Donat MërlakuBUJQËSIA SI FAKTORË I RËNDËSISHËM I RRITJES DHE ZHVILLIMIT EKONOMIK NË KOSOVËMasterDr.Sinan Ademaj2018Universiteti i Prishtinës
Albina KalimashiRËNDËSIA E PASQYRAVE FINANCIARE TË AUDITUARA NË VLERËSIMIN E RISKUT KREDITOR NË SISTEMIN BANKAR TË KOSOVËSMasterDR. Hysen Ismajli2018Universiteti i Prishtinës
Uran RadoniqiTEMA: HEDGING-U FINANCIAR DHE OPERACIONAL NË EKSPOZIMIN NDAJ RISKUT TË KËMBIMIT VALUTOR – RASTI I FONDIT TË KURSIMEVE PENSIONALE TË KOSOVËS (FKPK)MasterDr.Lutfi Zharku2018Universiteti i Prishtinës
Shqipdona MustafaPROMOVIMI I EKSPORTIT TË PRODUKTEVE BUJQËSORE DHE NDIKIMI NË ZHVILLIMIN EKONOMIK TË KOSOVËS PËR PERIUDHËN 2005-2015MasterDr.But Dedaj2018Universiteti i Prishtinës
Arsim HoxhaMARDHENIA NE MES TE STRUKTURES SE KAPITALIT DHE PROFITABILITETIT-Rast studimi "Teb sh.a"MasterDr.Skender Ahmeti2018Universiteti i Prishtinës
Vlora ColiSISTEMI I PAGESAVE NDËRKOMËTARE NË KOSOVËMasterDr.Safet Merovci2016Universiteti i Prishtinës
Shkëndije SelimiEFEKTET E KONTABILITETIT TË MENAXHMENTIT NË PERFORMANCËN FINANCIARE TË KOMPANIVE PRODHUESE: RAST STUDIMOR - KOMPANIA "JOOS -KRASNIQI BAZË"MasterDr.Skender Ahmeti2018Universiteti i Prishtinës
Fahrije GjyrevciROLI I KAPITALIT NJERËZOR NË ZHVILLIMIN EKONOMIK TË KOSOVËS – ANALIZË E DISA ASPEKTEVE TË PËRGJITHSHMEMasterDr. But Dedaj2018Universiteti i Prishtinës
Vjosa SherifiEFEKTI I TRAJNIMEVE I TË ZËNËVË NË PUNË- RAST STUDIMI “BKT”MasterDr.Ymer Havolli2017Universiteti i Prishtinës
Blendi ShkodraBIZNESET E VOGLA DHE TË MESME PRODHUESE NË KOSOVË DHE ZHVILLIMI I TYRE, RAST STUDIMI UNITED BRANDS L.L.C.(ÇAJI EVERGREEN)MasterDr.Afërdita Berisha-Shaqiri2018Universiteti i Prishtinës
Mirane IbrahimiPATUNDSHMËRITË, IMPIANTET DHE PAISJET KONTABILITETI, AUDITIMI DHE STANDARDETMasterDr. Skender Ahmeti2016Universiteti i Prishtinës
Fitore RrudhaniZHVILLIMI DHE FINANCIMI I MIKROFINANCAVE NË KOSOVË – RAST STUDIMI AFKMasterDr.Arben Dermaku2016Universiteti i Prishtinës
Argjira LLumnicaNDIKIMI I PROMOCIONIT NË RRITJEN E KËRKESËS SË KONSUMATORËVE NË SEKTORIN E VESHJEVE TË MODËS, RAST STUDIMI DIZAJNERËT E MODËS NË KOMUNËN E PRISHTINËS.MasterDr.Ramiz Livoreka2018Universiteti i Prishtinës
Zana RadoniqiROLI I KËRKESAVE TË ORGANIZATAVE BUXHETORE NË ALOKIMIN E BUXHETIT TË TYRE NGA MINISTRIA E FINANCAVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËSMasterDr.Nexhmie Berisha2016Universiteti i Prishtinës
Dafinë AbaziRËNDËSIA E NDËRMARRJEVE NË EKONOMI: RAST STUDIMI KOSOVA DHE SUEDIAMasterDr.Justina Shiroka-Pula2018Universiteti i Prishtinës
Blerta KrasniqiFAKTORËT E BRENDSHËM QË NDIKOJNË NË PËRFORMANCEN FINANCIARE TË BANKAVE-RAST STUDIMI PROCREDIT BANK KOSOVËMasterDr. Gazmend Luboteni2018Universiteti i Prishtinës
Ilir SogojevaEFEKTI I IHD-VE NË RRITJEN EKONOMIKE- RAST STUDIMOR KOSOVAMasterIlir Sogojeva2018Universiteti i Prishtinës
Albulena DelijajMENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR TE NDËRMARRJET TREGTARE – RAST STUDIMI “RREZE COMMERCE” SKENDERAJMasterDr.Muhamet Aliu2017Universiteti i Prishtinës
Liridon JahajRËNDËSIA E INFORMACIONIT KONTABËL NË MARRJEN E VENDIMEVE TEK KOMPANITË E NDËRTIMIT: RAST STUDIMI REGJIONI I PEJËSMasterDr.Rrustem Asllanaj2018Universiteti i Prishtinës
Floriana MusiqiTRENDET E DEPOZITAVE DHE KREDIVE NË SISTEMIN BANKAR NË KOSOVË NË PERIUDHËN 2009 – 2014MasterDr. Gazmend Luboteni2018Universiteti i Prishtinës
Bekim BiboviqEFEKTET E KRIZES FINANCIARE GLOBALE NË INVESTIMET E HUAJA DIREKTE NË MAL TË ZIMasterDr.Safet Merovci2016Universiteti i Prishtinës
Artenisa BekaTEMA:ROLI I KOMPANIVE TË SIGURIMIT NË SEKTORIN FINANCIAR SIGURIMI JETË NË KOSOVËMasterDr.Gazmend Luboteni2017Universiteti i Prishtinës
Fillesa MehajLIDHJA E TË HYRAVE PUBLIKE DHE SHPENZIMEVE PUBLIKE NË KOSOVË GJATË PERIUDHËS 2006-2016MasterDr.Driton Balaj2018Universiteti i Prishtinës
Milot SadriuNDIKIMI I BUJQËSISË NË ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM EKONOMIK DHE NË ZVOGËLIMIN E VARFËRISË NË KOSOVËMasterDr.Rahmije Mustafa-Topxhiu2018Universiteti i Prishtinës
Donika OsmaniROLI I SHPËRNDARJES SË PRODUKTEVE PËR NDËRMARRJET-RAST STUDIMI: “ABI DHE ELIF” DHE “LIRI”MasterDr.Ramiz Livoreka2018Universiteti i Prishtinës
Arbnora BajraktatiROLI I SHPËRNDARJES NË PERFORMANCËN E BIZNESIT.RAST STUDIMI: KOMPANIA “DAST” DHE KOMPANIA “POFIX”MasterDr. Visar Rrustemi2017Universiteti i Prishtinës
Ermira LlalloshiPraktikat e menaxhimit të resurseve humane në bankat ndërkombëtare dhe vendore në KosovëMasterDr.Berim Ramosaj2016Universiteti i Prishtinës
Majlinda JashanicaMBIKQYRJA BANKARE DHE SFIDAT E ZBATIMIT TE MARRËVESHJES SË BAZEL II NË KOSOVË - RAST STUDIMI "PROCREDIT BANK"MasterDr. Safet Merovci2018Universiteti i Prishtinës
Ganimete PaçariziANALIZA KRAHASUESE E KËNAQËSIVE TË STUDENTËVE NË DEGËT E MJEKËSISË NË UNIVERSITETIN ”HASAN PRISHTINA” DHE KOLEGJIN ”REZONANCA"MasterDr.Nail Reshidi2016Universiteti i Prishtinës
Kaltrina HajdiniROLI I KËKIMEVE TË TREGUT NË PËRZGJEDHJEN E STRATEGJIVE TË RRITJES TË FIRMAVE – RAST STUDIMI “FLUIDI SH.P.K “DHE “FRUTOMANIA”MasterDr.Ramiz Livoreka2018Universiteti i Prishtinës
Alma MeciniEfekti tregtar i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit në KosovëMasterDr..Driton Qehaja2017Universiteti i Prishtinës
Alban OsmanajROLI I MARKETINGUT NË ZHVILLIMIN E PRODUKTEVE TË REJAMasterDr.Besim Beqaj2016Universiteti i Prishtinës
Adelina ÇetaMBROJTJA LEGALE E MARKAVE TREGTARE NË NVM, RAST STUDIMI: REGJIONI I DUKAGJINITMasterDr. Armand Krasniqi2018Universiteti i Prishtinës
Shukrije Selimi“NDIKIMI I MJEDISIT TË PUNËS NË PERFORMANCËN E PERSONELIT” RAST STUDIMI-ANALIZË KRAHASIMORE NË MES “KEDS SH.A” DHE “KEK SH.A”MasterDr.Enver Kutllovci2018Universiteti i Prishtinës
Valbona MusajRISQET FINANCIARE NË SISTEMIN BANKARË TË KOSOVËS: RAST STUDIMI KREDITË ME PROBLEMEMasterDr.Sinan Ademaj2018Universiteti i Prishtinës
Liberina UlajNDËRLIDHJA NË MES TË ZHVILLIMIT TË KARRIERËS DHE KËNAQËSISË NË PUNË (RAST STUDIMI KOMPANITË E SIGURIMIT DUKAGJINI DHE SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA)MasterDr.Enver Kutllovci2018Universiteti i Prishtinës
Fatime BajraktariROLI I FAKTORËVE KULTUROR NE SJELLJEN E INDIVIDIT DHE GRUPIT- RAST STUDIMI:KOSOVAMasterDr.Nagip Skenderi2017Universiteti i Prishtinës
Valmire HyseniROLI I PERFORMANCËS FINANCIARE NË OFRIMIN E SHËRBIMEVE CILËSORE NË NJËSITË LOKALEMasterDr.Nexhmie Berisha-Vokshi2018Universiteti i Prishtinës
Blerta BunjakuROLI I PUSHTETIT LOKAL NË MJEDISIN BIZNESOR – RAST STUDIMI KOMUNAT MITROVICË DHE VUSHTRRIMasterDr.Nagip Skenderi2017Universiteti i Prishtinës
Arta AdemajEFEKTET EKONOMIKE TË RREGULLIMIT INSTITUCIONAL TË TRANSPORTI RRUGOR NDËRKOMBËTAR PËR MALLRAVE TË RREZIKSHMEMasterDr.Gazmend Qorraj2018Universiteti i Prishtinës
Fitore ZeqiriROLI DHE RËNDËSIA E MENAXHIMIT TË CILËSISË NË PLASIMIN E PRODUKTEVE RAST STUDIMI: “ GOLDEN EAGLE” DHE “ RED BULL”MasterDr. Melek Behluli- Nimani2018Universiteti i Prishtinës
Gresa BaliuDETERMINANTAT E STRUKTURËS SË KAPITALIT: RAST STUDIMI - BANKAT KOMERCIALE NË KOSOVËMasterDr. Gazmend Luboteni2018Universiteti i Prishtinës
Dafina TmavaNDIKIMI I PRAKTIKAVE TË MENAXHIMIT TË RESURSEVE NJERËZORE NË PERFORMANCËN E NVM-VEMasterDr.Enver Kutllovci2018Universiteti i Prishtinës
Bashkim BajramiPROBLEMET E SISTEMIT TË VLERSIMIT TË PËRFORMANCËSMasterEnver Kutllovci2018Universiteti i Prishtinës
Mimoza BAJRAMI-GËRBESHINDIKIMI I MJEDISIT TË BRENDSHËM NË OFRIMIN E SHËRBIMEVESHËNDETËSORE-RAST STUDIMI SPITALI AMERIKAN NË KOSOVË DHE QKUKMasterDr.Nagip Skenderi2018Universiteti i Prishtinës
Besmir ÇollakuVLERËSIMI I NDIKIMI TË MIKROFINANCES NË PERFORMANCËN E EKONOMIVE FAMILJAREMasterDr. Safet Merovci2018Universiteti i Prishtinës
Besnik VitijaREFORMAT NË LEGJISLACIONIN TATIMOR DHE NË PROCEDURAT E DEKLARIMIT TË TATIMEVE – EFEKTET E KËTYRE REFORMAVE NË EKONOMINË E KOSOVËS.MasterDr. Sinan Ademaj2017Universiteti i Prishtinës
Venera FazliuMENAXHIMI I SJELLJES SË KONSUMATORËVE NËTREGUN E STOLIVE TË ARIT DHE ARGJENDIT NË PRISHTINËMasterDr.Nail Reshidi2018Universiteti i Prishtinës
Valdrin BrajshoriINVESTIMET NË KAPITALIN NJERËZOR DHE PROBLEMI I IKJES SË TRURIT NË VENDET NË ZHVILLIMMasterDr.But Dedaj2016Universiteti i Prishtinës
Egzon BerishaEFEKTET E PËRDORIMIT TË PRAKTIKAVE TË KONTABILITETIT TË MENAXHMENTIT NË PERFORMANCËN FINANCIARE TË NVM-VE - RAST STUDIMI NVM-TË NË REGJIONIN E GJAKOVËS.MasterDr. Skender Ahmeti2018Universiteti i Prishtinës
Albertina KadriuEFEKTI I ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL NË ZBUTJEN E PAPUNËSISË NË KOMUNËN E PODUJEVËSMasterDr.Nagip Skenderi2016Universiteti i Prishtinës
Erzon HyseniANALIZA KOST – BENEFIT ,RAST STUDIMI: IMPIANTI PËR PASTRIMIN E UJIT NËMasterDr. Drita Konxheli2018Universiteti i Prishtinës
Abedin BunjakuROLI I INFORMATAVE KONTABILE NË VLERËSIMIN EPËRFORMANCËS FINANCIARE TË NDËRMARRJEVE NËINDUSTRINË E TEKSTILIT - Rast studimi kompanitë: “Sportina&Albi shpk” dhe “Albi Fashion shpk”MasterDr. Rrustem Asllanaj2018Universiteti i Prishtinës
Vlora Maçastena - KrasniqiKONTRIBUTI I DIASPORËS NË ZHVILLIM EKONOMIK – NJË STRATEGJI PËR KOSOVËNMasterDr.Avdullah Hoti2018Universiteti i Prishtinës
Donjeta ShalaNDIKIMI I MARKETINGUT NË NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME NË KOMUNËN E KLINËS - RAST STUDIMI NDËRMARRJA “AMO”MasterDr.Ramiz Livoreka2017Universiteti i Prishtinës
Liridona ImerajMENAXHIMI I MARDHËNJEVE ME KONSUMATORË – RAST STUDIMOR- ETC,VIVA FRESH STORE DHE MERIDIAN EXPRESSMasterDr.Nail Reshidi2018Universiteti i Prishtinës
Bekim GashiNDIKIMI I INFRASTRUKTURËS LIGJORE NË ZHVILLIMIN E NVM-ve NË KOSOVËMasterDr. Myrvete Badivuku-Pantina2016Universiteti i Prishtinës
Lan StojkajMENAXHIMI DHE ZHVILLIMI I NDËRMARRJEVE NË EKONOMINË LOKALE THE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE LOCAL ECONOMYMasterDr. Berim Ramosaj2018Universiteti i Prishtinës
Gëzim LumiNDIKIMI I INVESTIMEVE TË HUAJA NË INDUSTRINË E SIGURIMEVE NË KOSOVËMasterDr.Arben Dërmaku2017Universiteti i Prishtinës
Ardita Hasanaj“Roli i kostove në çmimvënien dhe profitabilitetin tek ndërmarrjet prodhuese – Rast studimi-Trofta, Istog”MasterProf.Dr Skender Ahmeti2017Universiteti i Prishtinës
Albulena HasaniSTRATEGJITË E MARKETINGUT NË FUNKSION TË RRITJËS SË LOJALITET TËKONSUMATORËVE NË KOMPANITË(VALA, IPKO, Z MOBILE )MasterDr. Nail Reshidi2017Universiteti i Prishtinës
Pal DemajIMPLEMENTIMI I MODELEVE BASHKËKOHORE TË VENDOSJES(MODELI VROOM-YETTON), NË BIZNESET E VOGLA DHE TË MESME NË KOMUNËN E VITISËMasterDr.Justina Shiroka-Pula2018Universiteti i Prishtinës
Dribardh VeliuROLI I LLOGARIDHËNIES MENAXHERIALE NË ZBATIMIN E PLOTË TË KBFP NË KOSOVËMasterDr. Nexhmie Berisha2016Universiteti i Prishtinës
Elvira TerziqiSTRATEGJITË DHE METODAT E ÇMIMEVE NË KRIJIM TË PËRPARËSISË KONKURRUESE NË TREG TË PASTIQERIVE “BALLKAN” DHE “MISSINI SWEETS”MasterDr. Ejup Fejza2018Universiteti i Prishtinës
Arben FejzullahuRAPORTI KAPITAL-FITIM NË RBKO DHE PCB PËR PERIUDHËN 2011-2015MasterDr. Arben Dërmaku2017Universiteti i Prishtinës
Mirjeta LekuEFEKTET E NDRYSHIMIT TË SHKALLËVE TË TATIMIT MBI VLERËN E SHTUAR NË BUXHETIN E KOSOVËSMasterDr.Lutfi Zharku2018Universiteti i Prishtinës
Floriana AliuVLERËSIMI I PERFORMANCËS SI MJET PËR RRITJEN E EFEKTIVITETIT TË PUNONJËSVE NË ORGANIZATAT E SEKTORIT BANKAR (Rast studimi: NLB Bank dhe RAIFFEISEN Bank)MasterDr.Enver Kutllovci2018Universiteti i Prishtinës
Ganimete XhakaASPEKTI MENAXHERIAL I SISTEMIT DOGANOR NË KOSOVËMasterDr.Sinan Ademaj2018Universiteti i Prishtinës
Dafina BytyqiPOLITIKA KREDITORE E BANKAVE KOMERCIALE Rast studimi: Raiffeisen BankMasterDr. Gazmend Luboteni2018Universiteti i Prishtinës
Besnike JahaASPIRATAT E TË DIPLOMUARVE PËR ZHVILLIM TË KARRIERËS NË KOSOVËMasterDr. Besnik Krasniqi2016Universiteti i Prishtinës
Jehona SejdiuIMPLEMENTIMI I STRATEGJIVE TË EKSPORTIT TEKPËRPUNUESIT E DRURIT NË KOSOVË: RASTE STUDIMI PËR KOMPANITË “BINNI” DHE “LESNA”MasterDr.Visar Rrustemi2017Universiteti i Prishtinës
Lulzim HyseniANALIZA E SUKSESIT MENAXHERIAL NË NDËRMARRJET PUBLIKE- RAST STUDIMI NDËRMARRJET PUBLIKE KOMUNALEMasterDr. Berim Ramosaj2018Universiteti i Prishtinës
Adelinё OsmaniINVESTIMET E NDЁRMARRJEVE TЁ VOGLA DHE TЁ MESME NЁ BURIME NJERЁZORE ( RAST STUDIMOR NЁ KOMUNЁ TЁ LIPJANIT)MasterDr.Ymer Havolli2018Universiteti i Prishtinës
Daut HoxhaROLI I EDUKIMIT SI VARIABËL E PAVARUR NË SUKSESIN E LIDERSHIPIT,RAST I VEÇANTË POLICIA E KOSOVËSMasterDr.Berim Ramosaj2016Universiteti i Prishtinës
Ismete Thaqi“TEKNOLOGJIA INFORMATIKE SI FAKTORË NË REALIZIMIN E AKTIVITETEVE TË MARKETINGUT - RAST STUDIMI “VIVA FRESH STORE”GJILAN”MasterDr.Mihane Berisha2016Universiteti i Prishtinës
Arta GashiMARKETINGU DHE INOVACIONET NË AGJENSIONET KOSOVARE TË MARKETINGUT NËPRISHTINË.(RASTI STUDIMOR: KARROTA, 2B STUDIO DHE ENTERMEDIA)MasterDr.Nail Reshidi2017Universiteti i Prishtinës
Arlinda BajramiANALIZË EMPIRIKE E FUNKSIONIT TË KONSUMIT DHE MULTIPLIKATORIT PËR VENDET E BASHKIMIT EVROPIAN DHE TË BALLKANIT PERENDIMORMasterDr.Adriatik Hoxha2018Universiteti i Prishtinës
Qendresa SallovaPOLITIKAT MAKROEKONOMIKE QË PROMOVOJNË EKSPORTIN SI FAKTORË ZHVILLIMOR EKONOMIK – RAST STUDIMI KOSOVAMasterDr. But Dedaj2018Universiteti i Prishtinës
Ariana RadoniqiNDIKIMI I MARKËS NË MARRJEN E VENDIMIT TË KONSUMATORIT PËR BLERJE-RASTI I PRODUKTEVE KOZMETIKE NË KOSOVËMasterDr.Fatos Ukaj2017Universiteti i Prishtinës
Gentiana IbrahimiEFEKTET E REFORMËS SË POLITIKËS FISKALE NË RRITJEN EKONOMIKE TË NJË VENDI NË ZHVILLIM RAST STUDIMI: KOSOVAMasterDr. Safet Merovci2018Universiteti i Prishtinës
Lumnie GërguriSHFRYTËZIMI I KONTABILITETIT TË MENAXHMENTIT SI MJET PËR MARRJE TË VENDIMEVE NGA KOMPANITË PRODHUESE NË KOSOVËMasterDr.Skender Ahmeti2018Universiteti i Prishtinës
Leotreta RexhepiMENAXHIMI I INOVACIONEVE DHE ZHVILLIMI IPRODUKTEVE TË REJA NË SEKTORIN E QUMËSHTIT NË KOSOVË NË NDËRMARRJET ABI&DRENAMasterDr.Besim Beqaj2018Universiteti i Prishtinës
Rilindë SahitiNDIKIMI I INVESTIMEVE TË HUAJA DIREKTE NË EKSPORT - RASTI I KOSOVËSMasterNimete Berisha2018Universiteti i Prishtinës
Ardita QerkinajRËNDËSIA E INFORMATAVE FINANCIARE NË VLERËSIMIN E POZITËS FINANCIARE TË NDËRMARRJEVE PUBLIKE- RAST STUDIMI NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE- PRISHTINAMasterDr.Hysen Ismajli2016Universiteti i Prishtinës
Gentiana MjakuANALIZA KONCEPTUALE E TVSH-SË SI FAKTOR ME RËNDËSI NË GJENERIMIN E TË ARDHURAVE DHE NDIKIMI I TIJ NË KONSUM”MasterDr.Driton Balaj2017Universiteti i Prishtinës
Shaban HereqiNDIKIMI I EKONOMISË JO FORMALE NË ZHVILLIMIN ENVM-ve NË KOSOVË 2011-2016MasterDr.Myrvete Badivuku-Pantina2018Universiteti i Prishtinës
Fatos DobërdolaniTREGTIA ELEKTRONIKE NË BIZNESET E VOGLA DHE TË MESME - RAST STUDIMI: KOMUNA E DRENASITMasterDr. Mihane Berisha2018Universiteti i Prishtinës
Besnik EjupiBARRIERAT DHE STIMULIMET PËR INVESTIMET E HUAJA DIREKTE NË KOSOVËMasterDr.Rahmije Mustafa2016Universiteti i Prishtinës
Edita FazliuSHËRBIMET ELEKTRONIKE BANKARE NË TREGJET E PARASË : STUDIM RASTI RAIFFEISEN BANKMasterDr. Safet Merovci2018Universiteti i Prishtinës
Armend AjvaziKRAHASIMI NË MES TË BANKËS QENDRORE TË KOSOVËS DHE BANKËS QENDRORE TË MALIT TË ZIMasterDr.Driton Balaj2018Universiteti i Prishtinës
Gresa MjakuAUDITIMI I INSTITUCIONEVE PUBLIKE DHE SHTETËRORE NGA ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM TË KOSOVËS, NË FUNKSION TË MENAXHIMIT EFIKAS TË FINANCAVE PUBLIKEMasterDr. Hysen Ismajli2016Universiteti i Prishtinës
Gëzime HajdiniEFEKTET E NDRYSHIMIT TË LIGJIT TË TATIMIT MBI VLERËN E SHTUAR (TVSH-së) NË SHPORTËN E KONSUMATORIT NË KOSOVËMasterDr.Myrvete Badivuku-Pantina2018Universiteti i Prishtinës
Egzona BaliqiPROCESI I MENAXHIMIT TË GRANTEVE QEVERITARE TË DEDIKUARA PËR KOMUNAT E KOSOVËSMasterDr.Nexhmie Berisha2016Universiteti i Prishtinës
Kreshnik ShaqiriEFEKTIVITETI I AKTIVITETEVE PROMOCIONALE NË VENDIMIN E KONSUMATORIT PËR TË MARRË KREDI RAST STUDIMI BANKA EKONOMIKE”MasterDr. Hykmete Bajrami2018Universiteti i Prishtinës
Vehbi MorinaMENAXHIMI I KOSTOS DHE CILËSISË NË TRANSPORTIN RRUGOR DHE HEKURUDHORMasterDr.Melek Behluli2018Universiteti i Prishtinës
Arta MusliuROLI I KËRKIM TREGUT NË SUKSESIN AFARIST TËNDËRMARRJEVE RAST STUDIMOR: NDËRMARRJET PUBLIKE “UJËSJELLËSI” DHE “PASTRIMI”PRISHTINËMasterDr.Ramiz Livoreka2016Universiteti i Prishtinës
Blerina KastratiMODELET E MBIKËQYRJES FINANCIARE TË INSTITUCIONEVE REGULLATIVEMasterDr. Armand Krasniqi2018Universiteti i Prishtinës
Premtim KastratiGLOBALIZIMI DHE KAPITALI HUMAN: IMPAKTI NË TREGUN E PUNËS NË KOSOVËMasterDr.Avdullah Hoti2018Universiteti i Prishtinës
Tringa KaçiuTEMA:MENAXHIMI I INOVACIONEVE RAST STUDIMI-FABRIKA SHARRCEMMasterDr.Afërdita Berisha-Shaqiri2018Universiteti i Prishtinës
Yllka KadrijajNDIKIMI I FINANCIMIT TË NVM-VE NË ZHVILLIMIN EKONOMIK TË KOSOVËS – RAST STUDIMOR SEKTORI I ENERGJISË SË RIPËRTËRITSHMEMasterDr.Driton Qehaja2018Universiteti i Prishtinës
Lavdim FejzaNDIKIMI I KONTABILITETIT TË TATIMEVE NË RAPORTIMIN FINANCIARMasterDr.Skender Ahmeti2016Universiteti i Prishtinës
Albulena UruqiNDIKIMI I E-BANKING NË SHËRBIMET E KLIENTËVE DHE PËRFOMANCËN E BANKËS RAIFFEISEN NË KOSOVËMasterDr. Driton Balaj2016Universiteti i Prishtinës
Shqipe AhmetiPËRDORIMI I TEKNOLOGJISË SË SISTEMEVE INFORMATIKE SI INFRASTRUKTURË KOMUNIKUESE – RAST STDUDIMI FORCA E SIGURISË SË KOSOVËSMasterDr.Mihane Berisha2016Universiteti i Prishtinës
Samed BeqiriBASHKËPUNIMI RAJONAL NË EVROPËN JUGLINDORE:SFIDAT DHE PËRSPEKTIVATMasterDr.Gazmend Qorraj2018Universiteti i Prishtinës
Teute IslamiNDIKIMI I PENGESAVE ADMINISTRATIVE- EFEKTET NË BIZNESMasterDr.Ymer Havolli2016Universiteti i Prishtinës
Baton HumolliORGANIZATA BOTËRORE E TREGTISË: ANTARËSIMI I SHQIPËRISË DHE PËRVOJAT E KOSOVËSMasterDr. Petrit Gashi2016Universiteti i Prishtinës
Kastriot GashiNDIHMAT NDËRKOMBËTARE PËR ZHVILLIM – DISA PËRVOJA NDËRKOMBËTARE DHE KOSOVAMasterDr.Rahmije Mustafa-Topxhiu2018Universiteti i Prishtinës
Mimoza HasaniMARKETINGU I ORGANIZATAVE KULTURORE NË KOSOVËMasterDr.Fatos Ukaj2016Universiteti i Prishtinës
Selvete SalihuBASHKËPUNIMI RAJONAL NË EVROPËN JUGLINDORE: SFIDAT DHE PËRSPEKTIVATMasterDr.Safet Merovci2018Universiteti i Prishtinës
Genc MustafaSFIDAT DHE PERSPEKTIVA E TE BERIT BIZNES -ANALIZË KRAHASUESE NË MES TË KOSOVËS DHE MAQEDONISËMasterDr.Florentina Xhelili2018Universiteti i Prishtinës
Dafina ThaçiZBATIMI I KONCEPTIT TË MARKETINGUT NË INDUSTRINË E QUMËSHTIT NË KOSOVË-RAST STUDIMI KOMPANIA “VITA DHE DRENA”MasterDr.Ramiz Livoreka2018Universiteti i Prishtinës
Fuad ZebicaINSTITUCIONET E TREGUT TË PUNËS DHE ROLI I TYRE NË ULJEN E PAPUNËSISË NË KOSOVË NË PERIUDHËN 2010 - 2015MasterDr.Avdullah Hoti2017Universiteti i Prishtinës
Besart ZogjaniNDIKIMI I LEGJISLACIONIT NË RRITJEN E INVESTIMEVE TË HUAJA DIREKTE NË KOSOVË NË PERIUDHËN KOHORE 2008-2017MasterDr. Armand Krasniqi2018Universiteti i Prishtinës
Albulena HaziriANALIZA E TREGUT TË PERIMEVE TË PËRPUNUARA DHE EFEKTET NË TREGUN AKTIV TË PUNËS RAST STUDIMI KOMPANITË “ABI” dhe “KORAL”MasterDr.Nagip Skenderi2018Universiteti i Prishtinës
Arijeta Ujkani-QerimiKONTROLLI I KOSTOVE NË FUNKSION TË RRITJES SË PERFORMANCËS SË FIRMËS RAST STUDIMI: “MISSINI SWEETS SHPK”MasterDr. Florentina Xhelili-Krasniqi2018Universiteti i Prishtinës
Jehona IdriziRËNDËSIA E INFORMATAVE FINANCIARE NË PËRCAKTIMIN E POZITËS FINANCIARE TË NDËRMARRJEVE PUBLIKE TË TRANSPORTIT HEKURUDHOR NË KOSOVË,RAST STUDIMI “TRAINKOS”SH.A. DHE “INFRAKOS”SH.A. NË PERIUDHËN 2012-2016MasterDr. Hysen Ismajli2018Universiteti i Prishtinës
Njomza GashiEFEKTET E MOTIVIMIT TË BURIMEVE NJERZORE NË SEKTORIN PUBLIK-RAST STUDIMOR DOGANA E KOSOVËSMasterDr.Ymer Havolli2016Universiteti i Prishtinës
Ermira FeratiMENAXHIMI I DITURISË NË NDËRMARRJE TË MESME DHE TË VOGLA (NMV-Ë) NË PRISHTINËMasterDr.Ymer Havolli2016Universiteti i Prishtinës

 

Nëse keni ndonjë punim që doni të përfshini në databazën tonë, atëherë na përcjellni në formatin PDF në e-mail: info@buletiniekonomik.com.

Shënim: Të gjitha punimet në databazë janë vendosur aty me kërkesë të autorit apo institucionit ku është dorëzuar punimi, ose veqse kanë qenë të publikuara në internet për publikun e gjerë.

No posts to display