Shqipëria ka hartuar planin kombëtar për rastet e emergjencës për gazin natyror

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë ka hartuar një plan emergjence për gazin, i cili tashmë është nxjerrë për konsultim dhe parashikon hapat që ndërmerren dhe hallkat që përfshihen në çdo rast në një situatë krize.

Referuar relacionit nënvizohet se qëllimi i hartimit të projektvendimit “Për miratimin e planit të emergjencës për gazin natyror në Republikën e Shqipërisë”, është përcaktimi i standardeve minimale të sigurisë së furnizimit me gaz natyror në Republikën e Shqipërisë, përcaktimi i rregullave dhe kritereve për të garantuar furnizim të sigurt dhe të efektshëm me gaz natyror, në kushtet e një situate krize dhe emergjence, si dhe detyrat dhe përgjegjësitë e institucioneve për menaxhimin e situatave të emergjencës në furnizimin me gaz të klientëve.

I ndarë në pjesë, projektvendimi përcakton se plani është detyrues për të gjithë pjesëmarrësit e tregut të gazit, teksa përshkruan masat e sigurisë së furnizimit me gaz, si përgjegjësi e sipërmarrjeve të gazit, shteteve anëtare dhe autoriteteve kompetente.

Reklama e sponzorizuar

Në një kre më vete, plani përcakton tre nivele krizash atë të paralajmërimit të hershëm, alarmit dhe emergjencës.

Në këtë pikë përcaktohet roli dhe përgjegjësia e sipërmarrjeve të gazit, roli i autoriteteve kompetente, siguria që sipërmarrjeve të gazit natyror dhe klientëve të gazit industrial t’u jepet mundësia e mjaftueshme për t’u përgjigjur në çdo nivel krize.

Po kështu vendosen procedura dhe masa të hollësishme që duhen ndjekur për çdo nivel krize, duke përfshirë skemat përkatëse mbi rrjedhjet e informacionit. Përshkruhen mekanizmat e përdorur për të bashkëpunuar me shtetet e tjera anëtare për çdo nivel krize.

Për kompanitë e transmetimit dhe shpërndarjes përshkruhen përgjegjësitë që ka secila për sigurimin e furnizimit me gaz në zbatim të rregullores.

“Sipërmarrjet e gazit janë ngarkuar me sigurimin e një furnizimi me gaz për publikun e gjerë, i cili është i sigurtë, me kosto të ulët, miqësor ndaj konsumatorit, i efektshëm dhe i përputhshëm me mjedisin që të jetë e mundur.

Mbështetur në Rregulloren SoF, primarë në sigurimin e furnizimit me gaz do të jenë klientët e mbrojtur. Sipërmarrjet e gazit duhet të furnizojnë në veçanti klientët e mbrojtur, në rastin e një ndërprerjeje të pjesshme të furnizimit me gaz ose në rastin e kërkesës jashtëzakonisht të lartë për gaz, për sa kohë që është e arsyeshme në terma ekonomikë për tu furnizuar me gaz” thuhet në relacion.

Nivelet e krizave dhe mënyra sesi bëhet menaxhimi në secilën prej tyre detajohet më vete në plan ndërkohë që në kreun 5 specifikohen detyrat dhe masat për tregtarët dhe furnizuesit me gaz për të mundësuar sasi zëvendësuese me gaz, në rastet e ndërprerjes së furnizimit.

Në kreun 10 specifikohet se në planin e emergjencës është një kapitull rajonal.

Ai “përcakton masat e përgjithshme të përshtatshme dhe efektive ndërkufitare për çdo nivel krize ndërmjet shteteve anëtare të grupeve përkatëse të rrezikut.

Kur autoriteti kompetent i një shteti anëtar të grupit deklaron një nga nivelet e krizës, ai do të informojë menjëherë autoritetet kompetente të shteteve të tjera anëtare me të cilat është e lidhur drejtpërdrejtë si dhe Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë, si dhe do të japë informacion mbi nivelin e krizës së identifikuar, masat që ka zbatuar dhe/ose synon të marrë, procedurat që po ndiqen dhe kontributin e pritur të masave të marra”.
//Monitor.Al