Reklamat dhe të ardhurat  

Reklamat dhe të ardhurat

Pjesën më të madhe të të hyrave Buletini Ekonomik e siguron nga të hyrat prej granteve si partner i besueshëm i organizatave të ndryshme ndërkombëtare por edhe atyre vendore që merren me fuqizim të mediave. Pjesa tjetër vjen nga reklamat prej partnerëve tanë të besueshëm të cilët shfrytëzojnë hapësirat e platformës sonë për reklamim.

Në secilin rast, të gjitha shkrimet që publikohen me karakter reklamues në hapësirat tona do të mbajnë etiketimet si: “artikull i sponsorizuar” apo “hapësirë e paguar për reklamim”, siç kërkohet edhe me Kodin e Etikës të Këshillit të Mediave të Shkruara (KMSHK), ku Buletini Ekonomik është anëtar.

Përmes kësaj, duam të qartësojmë se shkrimet me karakter reklamues dhe reklamat e botuara në  hapësirat e mediumit tonë, në asnjë rast nuk reflektojnë pikëpamjet dhe qëndrimet e Buletini Ekonomik apo politikës redaktuese të mediumit.

——————————————————————————————————

Advertisements and the revenues

Most of the revenues of  Buletini Ekonomik originate from grants from various international organizations but also local media empowerment partners. The rest of revenues comes from advertisements from our trusted partners who use our platform as an advertising space.

All articles that are published for advertising purposes in our website will also include the labels as: “sponsored article” or “paid space for advertising”, as required by the Code of Ethics of the Press Council of Kosovo.  Buletini Ekonomik is a full member of the Press Council.

Through this, we want to clarify that advertising articles and advertisements published in our website do not necessarily  reflect the views and opinions of Buletini Ekonomik or the editorial policy of our media.