Komuna e Graçanicës shpërndau subvencione mijëra euroshe pa asnjë kriter plotësues

Në komunën e Graçanicës, gjatë vitit 2020 janë evidentuar shkelje të shumta të rregulloreve për subvencionimin e projekteve të ndryshme, me ç’rast përfituesit kishin arritur të përfitojnë mjete të shumta “shumë lehtë”, pa i përmbushur as kriteret themelore të përcaktuara me rregulloret për financimin e OJQ-ve.

Komuna e Graçanicës ka te aprovuar Rregulloren për Subvencione përmes se cilës janë të përcaktuara kërkesat dhe procedurat për subvencionim. Në nenin 15, pika 2 të kësaj rregulloreje është përcaktuar që përfituesit nuk duhet të kenë obligime financiare të papaguara ndaj komunës.

Gjithashtu, me Thirrjet Publike është kërkuar që pas nënshkrimit të kontratës, përfituesi duhet të paraqesë prova se personi përgjegjës i organizatës (përfituese) dhe menaxheri i projektit nuk janë nën hetime për vepra penale, si dhe zyrtari kryesor administrativ duhet të caktojë personat përgjegjës të Komunës për monitorimin e secilës fazë të subvencionimit.

Reklama e sponzorizuar

Mirëpo, komuna e Graçanicës kishte vepruar pak më ndryshe, sipas raportimit të Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA) në raportet e saja për këtë komunë.

Te subvencionimi i projektit “Zhvillimi dhe Promovimi i Turizmit në Komunën e Graçanicës” në vlerë të 40 miëj eurove, është identifikuar se: Përfituesi i subvencionit nuk kishte sjellë dëshmi nga gjykata se menaxheri i projektit dhe personi përgjegjës i OJQ-së nuk janë nën hetime për vepra penale. Po ashtu as nga komuna nuk ishte caktuar mbikëqyrës për monitorimin e realizimit të projektit dhe në të njëjtën kohë përfituesi nuk kishte ofruar dëshmi që nuk ka obligime financiar të papaguara ndaj komunës.

Te subvencionimi tjetër i komunës për projektin “Shënimi i Ditës së Komunës së Graçanicës” në vlerë prej 6 mijë eurove, është identifikuar se: Dokumentet/formularët e aplikimit ishin të panënshkruara nga përfaqësuesi i autorizuar i OJQ-së përfituese dhe nga menaxheri i projektit/udhëheqësit, si dhe nuk ishin të plotësuara siç kërkohet me rregulloren për financim të OJQ-ve, edhe pse i njëjti projekt ishte aprovuar nga Komisioni vlerësues. Përveç kësaj, përfituesi i subvencionit nuk kishte sjellë as dëshmi nga gjykata se menaxheri i projektit dhe personi përgjegjës i organizatës nuk janë nën hetime për vepra penale.

Ndëqkohë te projekti për “Zhvillimin i Bujqësisë dhe Rritja e Aktivitetit Bujqësor” në vlerë të 11 mijë eurove, ishte identifikuar se Aplikacionit i mungonte Deklarata mbi financimin e dyfishtë dhe Deklarata mbi projektet e financuara nga burimet publike.

Në këtë mënyrë, përfituesi i subvencionit nuk kishte sjellë dëshmi nga gjykata se menaxheri i projektit dhe personi përgjegjës i organizatës nuk janë nën hetime për vepra penale. Nuk ishte ofruar dëshmi se përfituesi nuk ka ndonjë obligim financiar ndaj Komunës.

E zyrtari Çertifikues (alternativ) që kishte certifikuar pagesën për ketë subvencionim, ishte edhe anëtar i Komisionit vlerësues të kërkesës për subvencionim, që ngjall dyshime për konflikt të pastër interesi.

Sipas ZKA-së, shkaku i kësaj situate, kishte qenë mungesa e kontrolleve adekuate për të monitoruar procesin e vlerësimit të kërkesave dhe monitorimit të realizimit të projekteve.

Mëgjithatë, mos zbatimi i të gjitha kërkesave të rregullores mund të krijojë parakushte që procesi i subvencionimit të mos zhvillohet si duhet dhe të mos arrihen objektivat e synuara, konstaton Auditori. /Buletini Ekonomik/