Një kontratë në Prokurori; mbi 4 milionë euro për punë shtesë: Çka gjeti Auditori në kontratat e ministrisë së Liburn Aliut?

Liburn Aliu- Ministër i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Zyra Kombëtare e Auditim (ZKA) ka publikuar të gjeturat nga auditimi i 13 kontratave me vlerë mbi 4 milionë euro të nënshkruar me procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës që udhëhiqet nga ministri, Liburn Aliu.

Gjetjet e Zyrës Kombëtare të Auditimi janë tregojnë së pëdorimi i procedurës të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, ka shkaktuar kosto shtesë edhe për 4.3 milionë euro.

Ministria e Aliut ishte cilësuar kampione e nënshkrimi të kontratave me procedurë të negociuar. Vetëm gjatë viti 2021, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës kishte kontraktuar 6 milionë euro për 26 kontrata aneks, me procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë.

Reklama e sponzorizuar

Mirëpo, Zyra Kombëtare e Audimit ka audituar vetëm 13 kontrata më vlerë mbi 4 milionë euro dhe jo 26 sa ishin nënshkruar në tërësi.

Këto kontrata kanë të bëjnë me ndërtimin e disa rrugëve në Kosovë.

Ministria nuk ka menaxhuar si duhet kontratat, Ministria nuk ka hartuar si duhet specifikimet teknike në kontratën bazë, Ministria nuk kishte zhvilluar si duhet procedurat e prokurimit” – janë gjetjet e ZKA-së të cilat janë shpjeguar në konkluzionet.

Ndërkaq, në konkluzionet e ZKA-së, thuhet se “Ministria kishte paguar më shumë se 829,000 euro për disa nga projektet e saj për shkak të ri-projektimit pas kontraktimit.

Ministria nuk ka arritur vlerën për para, së paku në njërin nga 13 projektet e ndërtimit të rrugëve që kemi audituar. Kjo kishte ndodhur për shkak se Ministria nuk i kishte marrë të gjitha veprimet për t’u siguruar se projektet e saj janë në përputhje me nevojat në terren. Për pasojë Ministria kishte ndryshuar projektin, ndryshim që i kishte kushtuar Ministrisë mbi 829,000 mijë euro.” – thuhet në konkluzionet e ZKA-së.