ANALFABETIZMI NË KOSOVË 1940-2016

Në vitin 1940 shkalla e analfabetizmit në Kosovë ka qenë 74 për qind.
Nga ajo kohë e deri më tani, përkatësisht me 2016, analfbetizmi ka rënë në 7 për qind.

Më poshtë tabela: